Сколівська районна державна адміністрація
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Регламент

              ЗАТВЕРДЖЕНО

              Розпорядженням голови

              Сколівської районної    

              державної адміністрації

              від 17 березня 2020 року №70

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Сколівської районної державної адміністрації

Загальні положення

1. Регламент Сколівської районної державної адміністрації (надалі - Регламент) регулює організаційні та процедурні питання внутрішньої діяльності районної державної адміністрації.

2. Регламент визначає:

механізм організації взаємодії голови районної державної адміністрації, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, апарату районної державної адміністрації, структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації під час вирішення питань, що належать до повноважень районної державної адміністрації;

порядок здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

3. Розгляд питань в районній державній адміністрації, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих відповідною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

4. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

5. Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки та розгляду питань, що належать до її компетенції.

6. Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

Розподіл обов'язків між посадовими особами районної державної адміністрації

7. Розподіл обов’язків між посадовими особами районної державної адміністрації здійснює голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

функцій та повноважень, закріплених за посадовою особою;

структурних підрозділів районної державної адміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

порядку заміщення голови, його першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації у разі їх відсутності.

8. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації, апарату районної державної адміністрації розробляються керівниками таких підрозділів і погоджуються із заступниками голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) або керівником апарату районної державної адміністрації, завідувачем сектору юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації і головним спеціалістом з питань персоналу  апарату районної державної адміністрації та затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації із наступним оприлюдненням у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Планування роботи районної державної адміністрації

9. Робота районної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, що складаються за формою згідно з (додатком 1) та затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

10. У разі потреби складаються плани основних заходів на місяць та плани заходів на тиждень, які підписуються  керівником апарату районної державної адміністрації.

11. Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

12. Формування Перспективного плану (основних напрямів) діяльності районної державної адміністрації здійснюється сектором організаційної діяльності, документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими із заступниками голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) та керівником апарату районної державної адміністрації.

Пропозиції до планів роботи районної державної адміністрації подаються до сектору організаційної діяльності, документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації не пізніше ніж за місяць до початку року, квартальних − за 20 днів до початку кварталу.

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку пропозицій до планів роботи районної державної адміністрації покладається на керівників  відповідних структурних підрозділів і заступників голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) та  керівника апарату районної державної адміністрації.

Контроль за формуванням планів районної державної адміністрації здійснюється  керівником апарату районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації в разі потреби повертає пропозиції структурних підрозділів районної державної адміністрації на доопрацювання.

Сформовані сектором організаційної діяльності, документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації  проекти планів роботи районної державної адміністрації подаються для розгляду  керівникові апарату районної державної адміністрації.

Узгоджені керівником апарату районної державної адміністрації проекти планів районної державної адміністрації подаються на затвердження голові районної державної адміністрації: річний план роботи − не пізніше ніж за 7 днів до початку року, квартальний план роботи − за 5 днів до початку кварталу.

13. Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (надалі − акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень і забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи районної державної адміністрації  включаються:

актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності райдержадміністрації, її взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації, нарадах у голови районної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату районної  державної адміністрації, вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

перелік актів законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови районної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участі.

Плани повинні містити питання:

підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації за відповідний період з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності районної державної адміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

14. Додаткові (позапланові) питання включають до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням голови районної державної адміністрації.

15. Питання виключається з плану роботи районної державної адміністрації за рішенням голови районної державної адміністрації на підставі доповідної записки заступника голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації.

Узагальнення інформації про виконання плану роботи районної державної адміністрації за попередній квартал здійснюється сектором організаційної діяльності, документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації після погодження із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків) та керівником апарату районної державної адміністрації.

Голові районної державної адміністрації узагальнена інформація про виконання плану роботи за попередній квартал подається до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

16. Робота структурних підрозділів районної державної адміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату районної державної адміністрації згідно з додатком 2.

Порядок планування роботи апарату районної державної адміністрації встановлює  керівник апарату районної державної адміністрації.

17. Контроль за формуванням та виконанням планів роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації та апарату здійснюється заступниками голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та керівником апарату районної державної адміністрації.

18. Підготовка річної звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтею 30 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
22 лютого 2000 року №388 відділом житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації спільно з апаратом районної державної адміністрації.

19. Зміст звітності за квартал, місяць і рік визначається питаннями, що вирішуються районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами згідно з додатком 3.

20. Звіт про результати діяльності районної державної адміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

Планування роботи районної  державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів

21. Планування роботи районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

22. Структурні підрозділи та апарат районної державної адміністрації подають плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік у відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів має містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, термінів підготовки проектів, найменування підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації, визначених районною державною адміністрацією, та/або шляхом розміщення плану та змін до нього на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації не пізніше як у десятиденний термін після їх затвердження.

Якщо структурні підрозділи, апарат районної державної адміністрації готують або розглядають проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого районною державною адміністрацією плану з підготовки проектів регуляторних актів, цей структурний підрозділ чи апарат районної державної адміністрації вносить проект розпорядження голови районної державної адміністрації щодо внесення змін до вищезгаданого плану. Такий проект розпорядження вноситься не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки або з дня внесення проекту на розгляд голові районної державної адміністрації, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

23. Головний розробник проекту розпорядження, який містить ознаки регуляторного акту, забезпечує організацію роботи, пов'язаної з поданням таких актів на погодження до територіального підрозділу спеціально уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики у порядку та у спосіб, визначені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Організація роботи апарату районної державної адміністрації

24. Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», цього Регламенту та Положення про апарат районної державної адміністрації, що затверджується головою районної державної адміністрації.

Апарат районної державної адміністрації здійснює організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

25. Апарат районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

 • опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації;
 • здійснює опрацювання проектів розпоряджень;
 • розробляє за дорученням голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;
 • перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації або керівника апарату районної державної адміністрації виконання структурними підрозділами районної державної адміністрації актів Президента України та Уряду, доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, розпоряджень і доручень голови обласної та районної державних адміністрацій;
 • здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів із питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації;
 • за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначеному законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з питань удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;
 • здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів районною державною адміністрацією її керівництвом, структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;
 • надає правову допомогу структурним підрозділам та посадовим особам районної державної адміністрації;
 • готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;
 • здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення  діяльності районної державної адміністрації;
 • забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку районної державної адміністрації;
 • забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;
 • провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;
 • забезпечує висвітлення діяльності районної державної адміністрації;
 • виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

26. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом обласної державної адміністрацій, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад.

27. Апарат районної державної адміністрації очолює керівник апарату районної державної адміністрації, який є керівником державної служби.

Керівник апарату призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

Керівник апарату районної державної адміністрації видає накази з питань, що належать до його компетенції.

Накази  керівника апарату районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

28. Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та Положення про її апарат, що затверджується головою районної державної адміністрації.

Управління персоналом

29. Управління персоналом в районній державній адміністрації спрямована на комплексне вирішення питань щодо комплектування районної державної адміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.

Організація управління персоналом в районній державній адміністрації здійснюється за затвердженим керівником апарату районної державної адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

30. Організацію управління персоналом в апараті районної державної адміністрації здійснює головний спеціаліст з питань персоналу апарату районної державної адміністрації. У структурних підрозділах районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права може утворюватися відділ (сектор) персоналу, а в підрозділах, які мають невелику штатну чисельність, виконання кадрової роботи покладається за рішенням відповідного керівника на одного з працівників.

31.Управління персоналом в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації здійснюється відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери зацікавленості у професійному зростанні.

32.  Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

Прийняття працівників на роботу до районної державної адміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства.

33.  Особам, що призначаються на посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, в установленому порядку оформляється допуск до державної таємниці.

34. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також  з  метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних  службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх  службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

35.  Районна державна адміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, здійснює заходи заохочення працівників апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

36. На кожного прийнятого на роботу працівника в апарат районної державної адміністрації та її структурні підрозділи оформляється особова справа.

37. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті районної державної адміністрації та її  структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію  заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе головний спеціаліст з питань персоналу.

Організація роботи з документами

38.  Організація роботи з документами в  районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства в районній державній адміністрації, що затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації та розроблена відповідно до Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну та Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 (зі змінами), та з урахуванням інших актів законодавства.

39. Приймання, реєстрація і передання за призначенням вхідної кореспонденції, що надійшла до районної державної адміністрації, реєстрація і відправлення вихідної кореспонденції, ведення довідкової картотеки  з діловодства покладається на сектор організаційної діяльності, документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації.

40. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

41. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу  обов’язків),керівник апарату районної державної адміністрації та керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

42. Організація роботи з документами з грифом «Для службового користування» в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016року №736, та виданого на підставі цього нормативного акта розпорядження голови  державної адміністрації.

Організація роботи з контролю за виконанням документів

43. Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення повного, своєчасного та якісного їх виконання.

Відповідальність за організацію і стан контролю виконання документів несуть голова районної державної адміністрації, перший заступник, заступник голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків),  керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Координацію роботи з контролю за виконанням документів здійснює керівник апарату районної державної адміністрації.

44. У структурних підрозділах контроль за виконанням документів покладається на керівника структурного підрозділу, а безпосередній контроль у структурному підрозділі за виконанням документів здійснює посадова особа, відповідальна за контроль.

Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на сектор організаційної діяльності, документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації.

45. Якщо контроль за виконанням документа покладено на декількох осіб або виконання документа доручено декільком виконавцям, то координація роботи щодо виконання документа здійснюється особою, зазначеною в документі чи резолюції першою, у випадках, коли документом або резолюцією не обумовлено інше. Така особа вважається головним виконавцем документа. 

При підготовці відповідей на контрольні документи з резолюціями, у яких зазначено декілька виконавців, інформація надається головному виконавцю (першому в резолюції або конкретно визначеному у резолюції) протягом першої половини строку, вказаного в документі або визначеного в резолюції.

46. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної та районної державної адміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за своєчасним виконанням завдань, визначених актами законодавства, Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної та районної державної адміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, та за розглядом звернень громадян здійснюється посадовою особою відповідальною за контроль апарату районної  державної адміністрації

47. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, актів інших центральних органів державної виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови обласної та районної державної адміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад розробляється, у разі потреби, план контролю, в якому визначаються: проміжні контрольні терміни виконання завдань, структурні підрозділи районної державної адміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань, структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації та контролю за виконанням у цілому.  План контролю затверджує заступник голови (відповідно до розподілу обов’язків) або керівник апарату районної державної адміністрації.

48. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень та доручень голови обласної та районної державної адміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

 • аналізу та узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих установлених ними завдань, що надходять від виконавців;
 • систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;
 • проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;
 • розгляду питань діяльності (звітування) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації,  керівника апарату районної державної адміністрації.

49. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних термінів подаються структурному підрозділу районної державної адміністрації, який визначений відповідальним виконавцем, співвиконавцями не пізніше ніж за 7 днів до закінчення терміну, визначеного актом законодавства, розпорядженнями, указами та дорученнями Президента України, дорученням Прем’єр-міністра України, актами Кабінету Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, розпорядженнями, дорученнями голови обласної та  районної державних адміністрацій.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного виконання документа або передбаченого ним окремого завдання, голова, перший заступник, заступник голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) або керівник апарату районної державної адміністрації дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причин, що можуть зумовити зрив виконання документа у визначений термін.

50. У разі потреби індивідуальний строк виконання документа може бути продовжено за обґрунтованим проханням виконавця, яке подається без погодження з іншими структурними підрозділами безпосередньо посадовій особі, яка встановила строк. Відповідне прохання подається не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення встановленого строку.

При неможливості виконання завдання в установлений термін виконавець вносить доповідну записку про перенесення терміну з обґрунтуванням причин, що унеможливлюють вчасне виконання завдання.

Пропозиції щодо продовження терміну виконання документа органу влади вищого рівня, центрального органу виконавчої влади подаються за 7 днів до закінчення встановленого строку. Якщо термін виконання документа менше ніж 7 днів – за 1 день до встановленого строку.

У разі неможливості виконання розпоряджень і доручень голови обласної та районної державної адміністрації в установлені строки виконавцем, не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення встановленого строку, подається голові районної державної адміністрації доповідна записка про перенесення терміну з обґрунтуванням причин, що унеможливлюють вчасне їх виконання.

51.  Документи без зазначення строку виконання виконуються не пізніше ніж за 30 календарних днів. Депутатські звернення і запити підлягають виконанню у строки, установлені відповідними актами законодавства.

52. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно до  інших органів виконавчої влади вищого рівня, підписує голова районної державної адміністрації.

53. Зняття з контролю документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови, першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов`язків),  керівника апарату районної державної адміністрації.

Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

54. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян, пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на посадову особу відповідальну за звернення  громадян  апарату районної державної адміністрації.

55. Робота із зверненнями громадян ведеться відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами).

56. Письмові пропозиції, заяви і скарги, що надходять до районної державної адміністрації, приймаються  посадовою особою відповідальною за звернення громадян  апарату районної державної адміністрації. У той же день посадова особа реєструє їх, здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв, скарг громадян, готує необхідні додаткові матеріали та передає їх на розгляд голові районної державної адміністрації, першому заступникові, заступнику голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків),  керівникові апарату районної державної адміністрації.

57. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи або апарат районної державної адміністрації.

58. Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, голова, перший заступник, заступник голови районної державної адміністрації,  керівник апарату районної державної адміністрації встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

При продовженні терміну розгляду звернення, відповідальні виконавці готують проміжну відповідь з обґрунтуванням причин такого продовження та строків надання відповіді по суті порушеного питання.

У разі допущення порушень термінів розгляду звернень, виконавець подає доповідну записку на ім'я керівника, яке вказане у резолюції, із зазначенням причин, які зумовили порушення терміну розгляду.

59. Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян, встановлених Законом України "Про звернення громадян", здійснює посадова особа відповідальна за звернення громадян апарату районної державної адміністрації.

60. Звернення, оформлене без дотримання вимог, зазначених у статті 5 Закону України «Про звернення громадян», повертається авторові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через 10 днів від дня його надходження.

 Анонімні звернення розгляду не підлягають.

 Письмові звернення, у яких порушені питання, вирішення яких не належить до повноважень районної державної адміністрації, пересилаються для розгляду за належністю до органу, до компетенції якого відноситься вирішення питання по суті, у термін не пізніше 5 робочих днів із дня надходження до районної державної адміністрації, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

 Рішення про направлення звернення за належністю приймають голова, перший заступник, заступник голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків),  керівник апарату районної державної адміністрації. Звернення направляється визначеному органу разом із супровідним листом, у якому міститься прохання повідомити заявника про результати розгляду його звернення.

Не розглядаються повторні звернення, що були предметом розгляду в районній державній адміністрації від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає голова районної державної адміністрації, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

61.Головний спеціаліст з інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату районної державної адміністрації забезпечує організацію роботи, пов'язаної з розглядом запитів на публічну інформацію у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

62. Особистий прийом громадян проводить голова, перший заступник, заступник голови районної державної адміністрації,  керівник апарату районної державної адміністрації згідно з графіком, який затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації, оприлюднюється через засоби масової інформації та опубліковується на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

Графік особистого прийому громадян містить інформацію про місце проведення, дні та години прийому.

63. Виїзні прийоми громадян керівництвом районної державної адміністрації здійснюються відповідно до графіку, що затверджує голова районної державної адміністрації.

64.Посадова особа відповідальна за звернення громадян апарату районної державної адміністрації проводить комплексне вивчення пропозицій, заяв і скарг громадян, щоквартально аналізує та узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

65. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (із змінами).

Організація правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації

66. Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює сектор юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації.

67. Сектор юридичної роботи та звернень громадян підпорядковується керівникові апарату районної державної адміністрації, оперативно – голові районної державної адміністрації.

68. У своїй діяльності сектор юридичної роботи та звернень громадян  керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Регламентом районної державної адміністрації, постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» (із змінами), розпорядженнями та дорученнями голови районної державної адміністрації, наказами керівника апарату районної державної адміністрації,  Положенням про сектор юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації.

З питань організації та проведення правової роботи сектор юридичної роботи та звернень громадян керується актами Міністерства юстиції України.

69. Основними завданнями сектору юридичної роботи та звернень громадян є:

 • правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації та організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів районної державної адміністрації, її керівництвом, структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;
 • підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства;
 • представлення інтересів районної державної адміністрації  у судах та інших органах влади під час розгляду правових питань або спорів.

70. Відповідно до покладених завдань сектор юридичної роботи та звернень громадян:

 • організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, правильного застосування законодавства в районній державній адміністрації, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань;
 • розробляє та бере участь у розробленні проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, наказів  керівника апарату районної державної адміністрації;
 • здійснює правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність до вимог чинного законодавства, візує  їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
 • переглядає разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації розпорядження голови районної державної адміністрації та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством, подає відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації;
 • організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів;
 • організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
 • аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи;
 • сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю;
 • здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників районної державної адміністрації;
 • забезпечує в установленому порядку представлення інтересів районної державної адміністрації  у судах та інших органах;
 •  готує інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань застосування законодавства;
 • визначає розпорядження голови районної державної адміністрації, які носять нормативно-правовий характер та підлягають державній реєстрації у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів);
 • за дорученням керівництва районної державної адміністрації виконує інші завдання щодо правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії районної державної адміністрації

71. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації голова створює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова районної державної адміністрації. Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

72. З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при районній державній адміністрації утворюється громадська рада відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами).

73. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, та обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється Колегія районної державної адміністрації (надалі - Колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова Колегії), першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації,  керівника апарату районної державної адміністрації та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, у разі потреби − посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також керівників територіальних органів  виконавчої влади(за згодою).

До складу Колегії за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.

Кількісний та персональний склад Колегії районної державної адміністрації визначається головою районної державної адміністрації.

74. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Періодичність проведення засідань Колегії визначається її головою.

75. Засідання Колегії веде голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків голови Колегії.

Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини  загальної  кількості  членів Колегії.

76. Рішення Колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

За результатами засідання Колегії оформляється протокол.

Рішення Колегії підписує голова колегії, а в разі відсутності – виконуючий обов’язки голови, головуючий на засіданні Колегії. Рішення Колегії та довідковий матеріал є невід’ємною частиною протоколу. Рішення Колегії мають свій бланк, дату прийняття та реєстраційний номер.

За результатами засідання Колегії голова може давати доручення, які зазначаються у протоколі та оформляються на відповідному бланку.

Рішення Колегії, як правило, реалізовуються шляхом видання розпоряджень або доручень голови районної державної адміністрації.

Рішення Колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження чи доручення голови районної державної адміністрації).

77. Сектор організаційної діяльності, документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань Колегії та  протоколювання засідань Колегії.

78. У своїй роботі Колегія районної державної адміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569, Положенням про Колегію районної державної адміністрації та цим Регламентом.

Порядок підготовки та проведення нарад

79. Голова, перший заступник, заступник голови районної  державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.  План проведення наради затверджує відповідна посадова особа та визначає особу, відповідальну за ведення протоколу наради.

80. Організація проведення нарад у голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи  районної державної адміністрації в залежності від предмету наради.

Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд подаються у день проведення наради.

Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше наступного робочого дня. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. Протокол наради підписує головуючий та візує особа, яка вела протокол.

За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження або доручення голови районної державної адміністрації, доручення першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, накази керівника апарату районної державної адміністрації.

81. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою районної державної адміністрації посадова особа.

Порядок внесення та розгляду проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації

82.  Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень видає розпорядження.

83. Проєкти розпоряджень голови районної державної адміністрації (надалі - проєкти розпоряджень) готують структурні підрозділи районної державної адміністрації, апарат, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

У разі коли розроблення проєкту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної державної адміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

84. Проєкти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а в разі потреби — іншими органами. 

У разі коли проєкт розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проєкт надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду та внесення пропозицій.

Головний розробник самостійно визначає зацікавлені структурні підрозділи районної державної адміністрації, апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проєкту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує та координує роботу зацікавлених структурних підрозділів районної державної адміністрації, апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проєкту розпорядження (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

85. Проєкти розпорядження погоджують шляхом візування керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, апарату, інші органи (якщо реалізація проекту розпорядження стосується їх діяльності), заступник голови (відповідно до розподілу обов’язків),  керівник апарату районної державної адміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проєкт розпорядження, а також дата візування.

Проєкти розпоряджень, які розробляються на виконання актів законодавства, указів, розпоряджень та доручень Президента України, доручень Прем’єр-міністра України, погоджуються структурними підрозділами районної державної адміністрації не пізніше наступного робочого дня після їх подання головним розробником.

Якщо зацікавлені структурні підрозділи районної державної адміністрації, апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проєкту розпорядження у визначений головним розробником термін, такий проєкт вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проєкту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 4), у якій зазначаються зацікавлені структурні підрозділи районної державної адміністрації, апарату, інші органи, що:

погодили проєкт розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проєкту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проєкт розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності районної державної адміністрації, а також у випадках, коли керівники зацікавлених структурних підрозділів, апарату візують проект розпорядження.

86. Оригінали документів погодження проєкту розпорядження зберігаються в секторі організаційної діяльності, документообігу та контролю   апарату районної державної адміністрації, а їх копії - в архівних справах головного розробника.

87. У разі наявності неврегульованих розбіжностей у позиціях зацікавлених структурних підрозділів районної державної адміністрації, апарату та інших органів щодо проєкту розпорядження, головний розробник оформляє у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 5), який підписує керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації, апарату, іншого органу, що є головним розробником.

88. Головний розробник готує пояснювальну записку до проєкту розпорядження (додаток 6), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження. До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо). Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проєктів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісій, робочих груп або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проєктів розпоряджень нормативного характеру, у тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

89. У разі коли проєкт розпорядження тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проєкту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проєктом. До таких проєктів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 7), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

90.  У разі проведення публічного обговорення проєкту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення загалом або частково.

91.  Проєкт розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Проєкти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району, у разі потреби, попередньо обговорюються на засіданнях Колегії районної державної адміністрації.

92.  Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проєкті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін визначеної мети та містити, у разі потреби, перелік виконавців і терміни виконання завдань.

93. У проєкті розпорядження можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні терміни інформування районної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

94. У разі розроблення проєкту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Головний розробник разом з проєктом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

копію рішення Державної регуляторної служби України про його погодження;

копію повідомлення про оприлюднення проєкту.

95. Підготовлений проєкт розпорядження візує керівник органу, що є головним розробником. Проєкт розпорядження вноситься голові районної державної адміністрації разом зі службовою запискою (додаток 8) та відповідними документами.

Головний розробник під час візування проєкту розпорядження голови райдержадміністрації проставляє напис «Підлягає / не підлягає оприлюдненню».

96. За дорученням голови, першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) чи  керівника апарату районної державної адміністрації опрацювання внесеного на розгляд проєкту розпорядження проводиться в апараті районної державної адміністрації, де здійснюється редагування його тексту.

Термін опрацювання проєкту розпорядження в апараті районної державної адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів.

У разі потреби зазначений термін може бути продовжено за обґрунтованим проханням посадової особи апарату районної державної адміністрації.

Проєкт розпорядження, який завізували керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, апарату районної державної адміністрації, які здійснювали його опрацювання, передається головним розробником  керівникові апарату районної державної адміністрації.

97. Перелік посадових осіб, які візують проєкт розпорядження, розміщується на зворотному боці останнього аркуша.

98. Проєкт розпорядження візують особи, визначені у додатку 9.

Якщо проєкт розпорядження стосується питань фінансово-економічної діяльності, то його в обов’язковому порядку візує начальник фінансового управління  районної державної адміністрації.

У випадку, коли проєкт розпорядження стосується коштів районного бюджету, проект розпорядження погоджує голова Сколівської районної  ради.

99. Додатки до розпоряджень є невід’ємною частиною розпоряджень, які візує головний розробник проєкту розпорядження- керівник структурного підрозділу або керівник апарату районної державної адміністрації.

Положення, плани тощо, які затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації, підписує керівник структурного підрозділу (головний розробник проєкту розпорядження) або  керівник апарату районної державної адміністрації.

У разі коли додатки до розпорядження торкаються фінансово-економічних питань, то вони в обов’язковому порядку візуються начальником  фінансового управління районної державної адміністрації.

100. Проєкти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі в секторі юридичної роботи та звернень громадян  апарату районної державної адміністрації.

У разі коли проєкт розпорядження внесено в апарат районної державної адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, з порушенням вимог нормопроектувальної техніки, сектор юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації на наступний робочий день повертає головному розробникові проєкт розпорядження та матеріали до нього для надання пояснення й усунення зауважень.

101. Сектор юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки, а також, у разі потреби, редагує проект розпорядження.

102.  Сектор юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації під час проведення правової експертизи:

 • перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;
 • оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми.

У разі виявлення невідповідності проєкту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства, сектор юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації вносить зауваження до такого проєкту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проєкту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, сектор юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації готує висновок (додаток 10).

103. Якщо під час опрацювання проєкту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проєкт повертається для доопрацювання та повторного погодження.

104. Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у Західному міжрегіональному  управлінні Міністерства юстиції (м. Львів) згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (зі змінами).

Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній термін введення їх у дію.

105. Розпорядження голови районної державної адміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній термін набрання чинності.

106. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній термін набрання чинності.

107.  Головний розробник забезпечує, відповідно до вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

108. Розпорядження, які підписав голова районної державної адміністрації, разом з планом розсилки, складеним і підписаним головним розробником проєкту розпорядження, подають для реєстрації в сектор організаційної діяльності, документообігу та контролю  апарату районної державної адміністрації.  Працівник  сектору організаційної діяльності, документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації   реєструє відповідне розпорядження і видає розробнику його копію. Відповідальність за ідентичність електронної та паперової версій розпорядження несе головний розробник проєкту розпорядження. Працівник сектору організаційної діяльності, документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації звіряє електронну й паперову версії розпорядження, вносить його в систему обліку інформації на офіційному веб-сайті.

Зареєстровані розпорядження голови районної державної адміністрації надсилаються  зацікавленим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з планом розсилки, оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та опубліковуються в друкованих засобах масової інформації в установленому законодавством порядку.

 

Публічне обговорення проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

109. Проєкт розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб за рішенням голови районної державної адміністрації.

Рішення про проведення публічного обговорення проєкту розпорядження приймає голова районної державної адміністрації на підставі пропозицій головного розробника або за власною ініціативою.

110. Пропозиції щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинні містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозицію підписує головний розробник і візують керівники зацікавлених структурних підрозділів районної державної адміністрації чи апарату або інші органи.

До пропозицій додаються проєкт розпорядження, завізований керівником структурного підрозділу районної державної адміністрації, апарату або іншого органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

111. У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

термін проведення обговорення.

112. Проєкт розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється в порядку та у спосіб, передбачений статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

113.Організація проведення публічного обговорення проекту розпорядження, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», покладається на головного розробника.

Головний розробник подає головному спеціалісту з інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату районної державної адміністрації проєкт розпорядження (у письмовому та електронному варіантах) разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням
необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони й адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (зі змінами), та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядає, узагальнює та враховує під час доопрацювання проєкту головний розробник.

Доопрацювання проєкту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження терміну внесення такого проєкту до голови районної державної адміністрації.

Підготовка договорів, угод та меморандумів за участі районної державної адміністрації

114. Договори, угоди (додатки до договорів, додаткові угоди) та меморандуми  в обов’язковому порядку візують: керівник структурного підрозділу – розробник договору (угоди), меморандуму, керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації відповідальний за розподіл видатків, завідувач сектору юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації.

Проекти господарських, цивільно-правових, адміністративних договорів та угод, а також меморандумів, які підписуються уповноваженими посадовими особами районної державної адміністрації, підлягають обов'язковій правовій експертизі в секторі юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації.

 Сектор юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації здійснює правову експертизу поданих документів у триденний строк.

За відсутності зауважень проект договору візується завідувачем сектору юридичної роботи та звернень громадян  апарату районної державної адміністрації.

У разі наявності зауважень чи заперечень сектору юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації до наданих на правову експертизу документів про це повідомляється розробнику.

У цьому випадку розробник повинен усунути зауваження.

Якщо розробник не погоджується усунути висловлені зауваження, вважаючи їх безпідставними, його уповноважена особа повинна в письмовому вигляді подати заперечення на зауваження сектору юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації з метою врегулювання розбіжностей.

У випадку, якщо розбіжності шляхом переговорів не будуть врегульовані, сектор юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації у дводенний строк готує висновок, який передає розробнику разом із проектом договору (угоди), меморандуму.

115. Завідувач сектору юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації візує договори (угоди),  істотні умови яких передбачають виділення фінансових ресурсів на їх реалізацію після погодження шляхом візування завідувачем сектору фінансового забезпечення  апарату районної державної адміністрації (начальником фінансового управління районної державної адміністрації).

116. Розробники не мають права подавати на підпис уповноваженим посадовим особам районної державної адміністрації договори (угоди) та меморандуми, які не завізовані завідувачем сектору юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації та завідувачем сектору фінансового забезпечення  апарату районної державної адміністрації (начальником фінансового управління районної державної адміністрації).

117.  Міжнародні договори, угоди (додатки до договорів, додаткові угоди) та меморандуми районною державною адміністрацією укладаються у порядку визначеному чинним законодавством

Підготовка доручень голови районної державної адміністрації

118. Доручення голови районної державної адміністрації готуються:

- за підсумками нарад за участю голови районної державної адміністрації;

- для організації виконання нормативних актів, доручень та інших документів центральних органів виконавчої влади;

- для організації виконання розпоряджень голови районної  державної адміністрації;

- для оперативного вирішення інших невідкладних питань;

- на виконання рішень Колегії районної державної адміністрації.

119. Проєкти доручень голови районної державної адміністрації готують структурні підрозділи районної державної адміністрації, заступник голови районної державної адміністрації, апарат районної державної адміністрації,  керівник апарату районної  державної адміністрації відповідно до характеру поставлених завдань.

120. За підсумками нарад проекти доручень готують і подають на підпис голові районної державної адміністрації не пізніше одного робочого дня після проведення наради.

121. Проєкти доручень візують заступники голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) або  керівник апарату районної державної адміністрації, завідувач сектору юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації, завідувач сектору організаційної діяльності, документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації, керівник структурного підрозділу (головний розробник доручення).

Проєкт доручення, завізований усіма посадовими особами, подають на підпис голові районної державної адміністрації.

Доручення, які підписав голова районної державної адміністрації, разом з  планом розсилки подають для реєстрації в сектор організаційної діяльності, документообігу та контролю  апарату районної державної адміністрації.

Підготовка доручень першого заступника та заступника голови районної державної адміністрації

122. Доручення першого заступника та заступника голови районної державної адміністрації готуються:

-  за підсумками нарад за участю першого заступника або заступника голови районної державної адміністрації;

- для організації виконання нормативних актів, доручень та інших документів центральних органів виконавчої влади;

- для організації виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації;

- для оперативного вирішення інших невідкладних питань.

123. Проєкти доручень першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації готують структурні підрозділи районної державної адміністрації.

124. За підсумками нарад проєкти доручень готують і подають на підпис першому заступнику або заступнику голови районної державної адміністрації не пізніше одного робочого дня після проведення наради.

125. Проєкти доручень візують керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, завідувач сектору юридичної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації, завідувач сектору організаційної діяльності, документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації , керівник структурного підрозділу (головний розробник доручення).

Проєкт доручення, завізований усіма посадовими особами, подають на підпис першому заступникові або заступнику голови районної державної адміністрації.

Доручення, підписані першим заступником або заступником голови районної державної адміністрації, разом з  планом розсилки подають для реєстрації в сектор організаційної діяльності, документообігу та контролю  апарату районної державної адміністрації.

 

Підготовка проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації

126. Проєкти наказів керівника апарату районної державної адміністрації готують структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації.

127. Проєкти наказів керівника апарату районної державної адміністрації візують начальники структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації, керівник структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації (головний розробник наказу). При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект наказу, а також дата візування.

Проєкти наказів щодо призначення (звільнення) на посади, включені до номенклатури посад, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, візує спеціаліст сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації.

128. Проєкт наказу, завізований усіма посадовими особами, подається на підпис керівникові апарату районної державної адміністрації.

Візування листів в районній державній адміністрації

129. Листи за підписом голови районної державної адміністрації візують  заступники голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації (головний розробник листа).

130. Листи за підписом першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації візують керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації (головний розробник листа).

Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами
місцевого самоврядування

131. З метою забезпечення належного виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань, взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку.

132. Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у відповідності до Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року №339, інших актів законодавства у даній сфері регулювання.

133. Районна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проєктів актів законодавства,  які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проєкту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження районною державною адміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення. 

134. Голова районної державної адміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату,  Держаудитслужби в разі їх утворення).

Порядок інформування центральних органів виконавчої влади, районної державної адміністрації та населення про найважливіші події, явища і тенденції суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного становища в районі

135. Інформація про найважливіші події, явища і тенденції в суспільно-політичному, соціально-економічному становищі та культурному житті району передається до 10 години кожного робочого дня структурними підрозділами районної  державної адміністрації, які несуть персональну відповідальність за її достовірність,  головному спеціалісту з інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату районної державної адміністрації  для узагальнення  та висвітлення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

136. З метою інформування населення району про діяльність районної державної адміністрації, видані головою районної державної адміністрації розпорядження, найважливіші події, явища і тенденції в суспільно-політичному, соціально-економічному становищі та культурному житті району, відповідна інформація  висвітлюється на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                       І.П.Ватагович

 

Додаток 1

до Регламенту Сколівської

районної державної адміністрації

 

ПЛАН РОБОТИ

Сколівської районної державної адміністрації

на _____________________

(рік/квартал)

 

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1. Засідання Колегії райдержадміністрації

 

 

 

 

 

2. Засідання консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації

 

 

 

 

3. Заходи щодо соціально-економічного розвитку району, функціонування галузей господарського комплексу та розв’язання проблем у соціальній сфері

 

 

 

 

4. Заходи на виконання  актів законодавства (Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня), доручень Президента України та Прем’єр-міністра України та інших нормативно-правових актів, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю та підготовки відповідних звітів

 

 

 

 

5. Підсумки діяльності райдержадміністрації (підготовка звітів)

 

 

 

 

6. Проведення перевірок, надання практичної допомоги

 

 

 

 

7. Наради, семінари, навчання тощо

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участі

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Регламенту Сколівської

районної державної адміністрації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови,

 райдержадміністрації

(ініціали,  прізвище)

„____” __________________ 20__ року

 

ПЛАН РОБОТИ

__________________________________________________________

(структурний підрозділ райдержадміністрації та апарату райдержадміністрації)

на ____________________

(місяць/квартал)

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                    ____________________

(посада керівника)               (підпис)              (ім’я та прізвище)

 

                                                                                        Додаток 3

до Регламенту Сколівської

районної державної адміністрації

 

Звіт

про виконання плану роботи

Сколівської районної державної адміністрації

на ___  квартал ____ року

заходу в плані

Заплановані заходи (відповідно до плану роботи)

Термін виконання (відповідно до плану)

Стан виконання запланованих заходів (місце проведення, фактична дата проведення, хто проводив, досягнуті результати тощо. У разі невиконання – вказати причину)

 

 

 

 

Керівник апарату                                                              ____________________

                                                                     (підпис)                             (ім’я та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Регламенту Сколівської

районної державної адміністрації

 

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

_______________________________________________

(назва)

Проект розпорядження розроблено _______________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

__________________________________________________________________________

(підстава для розроблення)

та погоджено:

без зауважень

______________________________     _________________       ______________

(посада)                                                      (підпис)                     (ім`я та прізвище)

                                                                    (дата візування)

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

______________________________     _________________      ___________________

(посада)                                                      (підпис)                     (ім`я та прізвище)

                                                                    (дата візування)

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано частково

______________________________     _________________       ______________

(посада)                                                      (підпис)                     (ім`я та прізвище)

                                                                    (дата візування)

із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано

______________________________     _________________               ___________                                                                                                  (підпис)                     (ім`я та прізвище)                             (посада)

                                                                    (дата візування)

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, апарату, інші органи, які відповідно до пункту ____ Регламенту райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної  державної адміністрації від ___________ № ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

__________________________________________________________________________________

 

 (найменування посади начальника                     (підпис)   (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого органу,

що є головним розробником )

____ ___________ 20___ р.

 

Додаток 5

до Регламенту Сколівської

районної  державної адміністрації

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

 

щодо проекту розпорядження ___________________________________________________

(назва)

 1. Ураховані зауваження (пропозиції)

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

 

 

 

 

2. Неврегульовані розбіжності

Редакція спірної частини проекту розпорядження

 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

 

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

 

 

___________________________            _________________      __________________

(найменування посади начальника                       (підпис)              (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого                                                                    

органу, що є головним розробником)

 

___ ____________ 20____ р.

Додаток 6

до Регламенту Сколівської

районної державної адміністрації

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження ______________________________________________________

(назва)

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

3. Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження, зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов’язків громадян, про це зазначається окремо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

6. Регіональний аспект

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

7. Громадське обговорення

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

8. Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

__________________________     ___________        ___________________           (найменування посади начальника                   (підпис)                            (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

___ ____________ 20____ р.

 

Додаток 7

до Регламенту Сколівської

районної  державної адміністрації

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
              до проекту розпорядження ____________________________________________________

(назва)

Зміст положення чинного розпорядження

Зміст відповідного положення
проекту розпорядження

 

 

___________________________________    _____________       _________________

(найменування посади начальника                        (підпис)           ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

Додаток 8

до Регламенту Сколівської

районної  державної адміністрації

 

                                                                                 Голові Сколівської районної                   

                                                                                  державної адміністрації

                                                                                  _______________________

                                                                                     ( прізвище та ініціали  )

 

Службова  записка

Від:                ______________________________________________________

                            ( назва головного розробника проекту розпорядження )

Щодо:           Внесення на опрацювання в апарат райдержадміністрації проекту          

                       розпорядження _________________________________________

                                                             ( назва проекту розпорядження )

         На виконання пункту 96 Регламенту Сколівської районної  державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови від «____» ________ 2018  року №_____________ , прошу внести підготовлений проект розпорядження __________________________________________________________________

                                               ( назва проекту розпорядження )

для опрацювання його в апараті райдержадміністрації.

      

  Додатки:

 1. Пояснювальна записка.
 2. Довідка про погодження проекту розпорядження з візами начальників структурних підрозділів, які погодили проект.
 3. Документи, передбачені Регламентом райдержадміністрації та інші документи, визначені головним розробником (у разі необхідності).

_________________               _____________          _____________________

          ( посада )                             ( підпис )                   (ім`я та прізвище)

 

Додаток 9

до Регламенту Сколівської

районної державної адміністрації

 

Завізували:

Перший заступник                                                                       (підпис) (ініціали та прізвище)

голови райдержадміністрації                                                    (дата візування)

 

Заступник голови райдержадміністрації                                (підпис) (ініціали та прізвище)

(відповідно до розподілу функціональних                                      (дата візування)

 обов’язків)

 

Керівник апарату                                                                         (підпис) (ініціали та прізвище)

райдержадміністрації                                                                 (дата візування)

 

Начальник фінансового управління

райдержадміністрації                                                      (підпис) (ініціали та прізвище)  

(тільки проекти розпоряджень та додатки до них                          (дата візування)

 з питань фінансово-економічної діяльності)                                

 

Завідувач

сектору юридичної роботи

та звернень громадян                                                                  (підпис) (ініціали та прізвище)

апарату райдержадміністрації                                                   (дата візування)

 

Завідувач сектору організаційної

діяльності, документообігу та контролю                                (підпис) (ініціали та прізвище)

апарату райдержадміністрації                                                (дата візування)

                                                

Спеціаліст  з питань

запобігання та виявлення корупції                                        (підпис) (ініціали та прізвище)

апарату райдержадміністрації                                                   (дата візування)

                                              

Начальник структурного підрозділу(апарату)                      (підпис) (ініціали та прізвище)

райдержадміністрації                                                                   (дата візування)

(головний розробник проекту розпорядження)

 

Працівник, який створив документ                                      (підпис) (ініціали та прізвище)

                                                                                                 (дата візування)

 

Погоджено:

Голова районної ради                                                                  (підпис) (ініціали та прізвище) (якщо проект розпорядження стосується коштів                          (дата візування)

районного бюджету)

 

 

                                                                               

                                                                                Додаток 10

                                                                                до Регламенту Сколівської

                                                                                районної державної адміністрації

 

 

ВИСНОВОК

юридичного відділу райдержадміністрації

 

до проекту розпорядження_________________________________________________

(назва)

 

Проект розпорядження розроблено _______________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

1. За результатами проведеної експертизи виявлено невідповідності:

1)_____________________________________________________________________
(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

_______________________________________________________________________

розпорядженням голови районної державної адміністрації)

2) _______________________________________________________________________

(вимогам нормопроектувальної техніки — зазначаються недоліки, зокрема логічні та змістові)

_______________________________________________________________________

 

2.Узагальнений висновок __________________________________________________________________________

(наводиться узагальнений висновок та пропозиції

________________________________________________________________________

щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість

_________________________________________________________________

проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

___________________________         __________      _____________________

(найменування посади працівника        (підпис)                    (ім'я та прізвище)

юридичного відділу)

__________________________                _________        _____________________

(Начальник юридичного відділу)        (підпис)                    (ім'я та прізвище)

___ ____________ 20____р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора