Сколівська районна державна адміністрація
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Положення

 ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження голови

  райдержадміністрації  від 15.06.2016 р. №150-к

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

 Сколівської  районної державної адміністрації

І. Загальні положення

 1.1. Положення про Центр надання адміністративних послуг  Сколівської райдержадміністрації (далі - Положення) розроблене та затверджене відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про звернення громадян», постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг».

 1.2. Положення встановлює правові засади організації діяльності, визначає структуру та компетенцію Центру надання адміністративних послуг  Сколівської райдержадміністрації (далі – Центр). Положення визначає засади функціонування Центру, засади діяльності та взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг, які надають адміністративні послуги на території Сколівського району, в тому числі з питань видачі документів дозвільного характеру, організації документообігу та порядку здійснення моніторингу за належністю надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

 1.3. Порядок взаємодії, що встановлюється цим Положенням, є обов'язковим до виконання для всіх суб’єктів надання адміністративних послуг.

 1.4. Основні технічні вимоги до приміщення, організації прийому відвідувачів у Центрі, оснащення робочих місць працівників Центру, залучених до роботи Центру визначається Регламентом Центру надання адміністративних послуг  Сколівської райдержадміністрації, який затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації (далі – Регламент Центру).

 1.5. Центр надання адміністративних послуг  Сколівської  райдержадміністрації – постійно діючий робочий орган райдержадміністрації, який в межах району забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Центр утворюється головою районної державної адміністрації, підпорядкований, підзвітний та підконтрольний йому.

 1.6. Складовою частиною Центру є дозвільний центр, в якому забезпечується організація видачі документів дозвільного характеру у порядку та у відповідності до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 1.7. Центр об’єднує адміністраторів та представників суб’єктів надання адміністративних послуг, для забезпечення їх взаємодії у досягненні мети функціонування Центру.

 1.8. Метою Центру є забезпечення:

 1.8.1. організації прийому та реєстрації заяв і клопотань суб'єктів звернень для надання їм адміністративних послуг;

 1.8.2. організації документообігу для організації якісного надання адміністративних послуг суб’єктам звернень;

 1.8.3. напрацювання і застосування методів та засобів для мінімізації і ліквідації корупційних загроз, що можуть виникати під час взаємовідносин між суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг;

 1.8.4. спрощення та оптимізація системи надання адміністративних послуг суб’єктам звернень.

 1.9. Основними завданнями Центру є:

 1.9.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 1.9.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 1.9.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 1.10. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 1.11. Перелік суб’єктів надання адміністративних послуг, які здійснюють їх надання через Центр, визначається на підставі переліку адміністративних послуг, затверджених розпорядженням голови райдержадміністрації.

 1.12. Прийом вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги, яка включена до Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр здійснюється виключно в приміщені Центру.

 1.13. Центр у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також цим Положенням.

 1.14. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з регіональними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

 ІІ. Визначення термінів

 2.1. У цьому Положенні терміни вживаються у нижче наведеному значенні:

 Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. 

Суб'єкт звернення – фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг.

 Суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати  адміністративні послуги.

 Вхідний пакет документів – заява та документи, що додаються до неї, які відповідно до вимог чинного законодавства є необхідними для отримання адміністративної послуги.

 Вихідний пакет документів – адміністративний акт, який прийнято суб’єктом надання адміністративної послуги за результатом розгляду вхідного пакету документів, а також супровідні документи по справі, підготовлені для передачі замовнику.

 Адміністративний акт – рішення (правовий акт) індивідуальної дії, прийняте суб’єктом надання адміністративної послуги за результатами розгляду вхідного пакету документів і спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків фізичної або юридичної особи (осіб).

 Адміністратор – посадова особа райдержадміністрації, яка забезпечує організацію надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 2.2. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених діючими актами законодавства.

 ІІІ. Структура  та організаційне забезпечення роботи Центру

 3.1. Загальне керівництво Центром, його організаційне та матеріально-технічне забезпечення здійснює відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

 3.2. Центр очолює начальник Центру, який за посадою є начальником відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації. Начальник відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації.

 3.3. Начальник Центру:

 3.3.1. Здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

 3.3.2. Забезпечує організацію діяльності Центру та взаємодію суб’єктів надання адміністративних послуг, їх посадових осіб, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

 3.3.3. Координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 3.3.4. Організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 3.3.5. Сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

 3.3.6. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

 3.3.7. Вносить пропозиції керівництву райдержадміністрації, керівникам суб’єктів надання адміністративних послуг щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, задіяних у роботі Центру;

 3.3.8. Може здійснювати функції адміністратора;

 3.3.9. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

 3.4. Центром забезпечується надання адміністративних послуг виключно через адміністраторів Центру шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 3.5. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації. Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою райдержадміністрації.

 Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

 3.6. Основними завданнями адміністратора є:

 3.6.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 3.6.2. Прийняття від суб’єктів звернень заяви про надання певної адміністративної послуги та документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 3.6.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 3.6.4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 3.6.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 3.6.6 Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

 3.6.7. Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством, завдань та доручень керівництва райдержадміністрації з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг через Центр.

 3.7. Адміністратор має право:

 3.7.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг, у порядку, визначеному статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги»;

 3.7.2. Погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

 3.7.3. Інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

 3.7.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

 3.8. Суб’єкти надання адміністративних послуг залучаються до роботи Центру шляхом направлення своїх працівників на виділені їм робочі місця в Центрі та/або опрацювання адміністративних справ, які вони отримують через Центр.

 3.9. Керівники суб’єктів надання адміністративних послуг забезпечують участь у роботі Центру своїх уповноважених представників. Персональний склад таких представників визначається відповідним розпорядчим документом керівника суб’єкта надання адміністративних послуг. У розпорядчому документі зазначаються також працівники, які заміняють визначеного представника суб’єкта надання адміністративних послуг у разі його відсутності. Копія розпорядчого документа про визначення представника суб’єкта надання адміністративних послуг передається до Центру протягом трьох робочих днів з дня реєстрації.

 3.10. Кількість робочих місць, задіяних у обслуговуванні суб’єктів звернень, порядок черговості їх обслуговування та реєстрації їх звернень встановлюється Регламентом Центру.

 3.11. Представники суб’єктів надання адміністративних послуг в Центрі можуть здійснювати:

 3.11.1. Надання суб'єкту звернення вичерпної інформації щодо вимог та порядку реалізації їх прав та законних інтересів, зокрема щодо:

 переліку документів, необхідних для отримання певної адміністративної послуги;

 вартості (у випадку встановлення плати) чи безоплатності процедури надання адміністративної послуги, документів необхідних для її реалізації;

 терміну розгляду звернення;

 вичерпного переліку підстав для відмови у задоволені звернення;

 переліку суб'єктів надання адміністративних послуг, уповноважених вирішувати питання, що є предметом звернення;

 3.11.2. Видачу бланків заяв, надання допомоги при їх заповненні;

 3.11.3. Виконання інших функції відповідно до законодавства.

 3.12. Суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг, якщо такі послуги включені до переліку тих, що надаються через Центр.

 3.13. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

 3.14. Порядок організації роботи Центру, інформаційного забезпечення та порядок взаємодії адміністратора, суб’єкта надання адміністративних послуг та суб’єкта звернення визначається Регламентом Центру.

 ІV. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Центру

 4.1. Фінансове та інше забезпечення роботи Центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.

 4.2. Закупівля бланків для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків) здійснюється у державних підприємств, що входять до сфери управління Національного банку України. Закупівля товарів, робіт і послуг для надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

 4.3. Підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг для Центру є безкоштовним.

 V. Режим роботи Центру

 Час прийому суб’єктів звернень у Центрі розпочинається: понеділок, вівторок, четвер — з 9.00 год. до 18.00 год., середа — з 9.00 год. до 20.00 год., п'ятниця  — з 9.00 год. до 16.45 год.

 Графік прийому суб'єктів звернень адміністраторами Центру: понеділок, вівторок, четвер — з 10.00 год. до 17.00 год., середа —  з 10.00 год. до 20.00 год., п'ятниця  — з 9.00 год. до 16.00 год”.   Центр не працює у суботу, неділю, святкові та неробочі дні.

 6.2. Інформація щодо роботи Центру розміщується на інформаційних стендах у приміщенні Центру, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та у друкованих засобах масової інформації.

 VI. Ліквідація та реорганізація

 7.1. Ліквідація та реорганізація Центру проводиться райдержадміністрацією у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора