Сколівська районна державна адміністрація
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Порядок перевірки факту подання суб'єками декларування декларацій

Дата: 15.01.2020 14:31
Кількість переглядів: 389

Порядок перевірки факту подання суб'єками декларування декларацій відповідно до ЗУ "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки несвоєчасного подання таких декларацій (зі змінами), затверджений Рішенням Національного агентства від 6 вересня 2016 року №19, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за №1479/29609.  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1479-16

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
06.09.2016  № 19

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2016 р.
за № 1479/29609

ПОРЯДОК
перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

{У тексті Порядку слова "орган, в якому працює (працював) суб’єкт декларування" у всіх відмінках замінено словами "відповідний орган" у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017}

1. Цей Порядок визначає процедуру перевірки державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також юридичними особами публічного права (органами, в яких працює (працював або входить чи входив до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності, відповідних громадських рад, рад громадського контролю, утворених при державних органах) суб’єкт декларування (далі - відповідний орган)) факту подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності, відповідних громадських рад, рад громадського контролю, утворених при державних органах), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон), а також процедуру повідомлення відповідним органом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Перевірка факту подання відповідно до Закону декларацій особами, зазначеними у пункті 5 частини першої статті 3 Закону, здійснюється у порядку, визначеному Національним агентством.

{Пункт 1 в редакції Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актах.

Припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування є день видачі трудової книжки суб’єкту декларування, із зазначенням підстав такого припинення.

3. Перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій покладаються на уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції відповідного органу, або інший структурний підрозділ такого органу (далі – відповідальний підрозділ (особа)), визначений керівником органу.

Керівник відповідного органу, визначає порядок взаємодії відповідального підрозділу (особи) з іншими підрозділами з метою обліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларації відповідно до вимог Закону.

4. Відповідальний підрозділ (особа) відповідного органу, а також Національне агентство у випадках, визначених Законом, перевіряє факт подання декларацій у такі строки:

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017}

1) щорічні декларації суб’єктів декларування – протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій;

2) декларації суб’єктів декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, – упродовж п’яти робочих днів з дня такого припинення; якщо припинення зазначеної діяльності відбулося з ініціативи керівника органу, в якому працював суб’єкт декларування, – упродовж п’яти робочих днів після спливання строку у двадцять робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення;

3) декларації суб’єктів декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, – протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій наступного за звітним року, у якому було припинено таку діяльність;

4) декларації суб’єктів декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, та осіб, зазначених у пункті 4 частини першої статті 3 Закону, – до призначення або обрання особи на посаду;

{Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017}

5) декларації осіб, зазначених у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, у разі входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу конкурсної комісії, утвореної відповідно до Законів України "Про державну службу""Про службу в органах місцевого самоврядування", Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", відповідної громадської ради, ради громадського контролю, утвореної при державних органах, - протягом десяти календарних днів з граничної дати подання таких декларацій, визначеної в абзаці другому частини третьої статті 45 Закону;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом 5 згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017}

6) декларації осіб, зазначених в абзаці четвертому пункту 5 частини першої статті 3 Закону, у разі зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління відповідного громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства - протягом десяти календарних днів з граничної дати подання таких декларацій, визначеної в абзаці третьому частини третьої статті 45 Закону.

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом 6 згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017}

5. Відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, перевіряє факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства.

6. У випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування відповідно до вимог Закону відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, повідомляє про це Національне агентство упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту. Повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (додаток 1), надсилається на адресу електронної пошти, зазначену на офіційному веб-сайті Національного агентства, та засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

Зазначене повідомлення надсилається відповідним органом окремо за кожним фактом такого неподання чи несвоєчасного подання.

7. У випадку встановлення факту неподання декларації суб’єктом декларування відповідно до вимог Закону Національне агентство письмово повідомляє такого суб'єкта про факт неподання декларації, і суб'єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію.

Повідомлення суб'єкту декларування надсилається за адресою зареєстрованого місця його проживання, що вказана в останній поданій таким суб’єктом декларації, або за адресою, зазначеною відповідним органом, у повідомленні про встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларації.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017}

8. У разі встановлення факту неподання декларації суб’єктом декларування Національне агентство письмово повідомляє про це керівника відповідного органу, вищому органу управління відповідного громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Повідомлення про факт неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, надсилається за формою, встановленою в додатку 2 до цього Порядку, з урахуванням положень статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017}

Керівник Департаменту
фінансового контролю
та моніторингу способу
життя




О.Д. Маркєєва

 

Додаток 1
до Порядку  перевірки факту подання
суб’єктами декларування декларацій
відповідно до Закону України
«Про запобігання корупції» та
повідомлення Національного агентства
з питань запобігання корупції про
випадки неподання чи несвоєчасного
подання таких декларацій
(пункт 6)

     

ПОВІДОМЛЕННЯ
Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017}

 


 

Додаток 2
до Порядку  перевірки факту подання
суб’єктами декларування декларацій
відповідно до Закону України
«Про запобігання корупції» та
повідомлення Національного агентства
з питань запобігання корупції про
випадки неподання чи несвоєчасного
подання таких декларацій
(пункт 8)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про факт неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора