Сколівська районна державна адміністрація
Львівська область, Сколівський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Програма співфінансування установ освіти Сколівського району у 2017 році

ЗМІСТ

1

Паспорт програми

ст. 3

2

Загальні положення

ст. 4

3

Структура документу

ст. 5

4

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

ст. 5

5

Мета програми та шляхи її досягнення

ст.6

6

Ресурсне забезпечення програми

ст. 7

7

Механізм реалізації та порядок фінансування програми

ст. 7

8

Координація та контроль за ходом виконання програми

ст. 7

 

Паспорт

Програми співфінансування установ освіти Сколівського району у 2017 році

Повна назва програми

 

 Програма співфінансування установ освіти Сколівського району у 2017 році (далі – Програма).

 

Ініціатор розроблення програми

Сколівська районна державна адміністрація,

відділ  освіти райдержадміністрації

 

Дата, номер документа про затвердження Програми

Рішення сесії Сколівської районної ради №__від «__»___________2017р.

Розробник Програми

Відділ освіти Сколівської райдержадміністрації

 

Співрозробники програми

постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, молоді та спорту, історичної пам’яті та співпраці з засобами масової інформації Сколівської районної ради

фінансове управління райдержадміністрації

сільські, селищні та міська ради

 

Відповідальний виконавець програми

 

Відділ освіти райдержадміністрації,

фінансове управління райдержадміністрації,

сільські, селищні та міська ради

 

Учасники програми

Відділ освіти райдержадміністрації ,

фінансове управління райдержадміністрації,

районна рада та райдержадміністрація,

сільські, селищні та міські ради, 

навчальні, дошкільні та позашкільні заклади комунальної форми власності,

органи самоорганізації населення, громадські організації, ініціативні групи

 

Загальний орієнтовний обсяг  фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

по мірі надходження

Термін реалізації програми

2017

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації                              ______________________           Л.Я.Губиш                                                                                                                

Відповідальний

виконавець програми                               ____________________             Н.Федькович  

                                                                                   (підпис)

тел.: 21460

Вступ

В Україні нині все частіше обговорюється роль територіальних громад в розвитку суспільства, зокрема і розвиток його інтелектуального потенціалу.

Дискусії про соціальну активність громадян у сфері освіти ведуться в контексті так званої корпоративної соціальної відповідальності перед суспільством. Цей термін трактується як філософія поведінки і концепція вибудовування своєї діяльності з акцентом на соціально-економічні орієнтири, у тому числі внесок у формування громадянського суспільства через партнерські програми і проекти розвитку місцевої громади.

Проведення змін в освітній системі району зумовлюється змінами у суспільстві. Через фінансово-економічну нестабільність, рівномірність бюджетних витрат виходячи на одного учня без врахування соціально-географічних та природних умов території, соціальну розмежованість у суспільстві, недостатньо забезпечені потреби територіальних громад в освіті нової якості.

Програма враховує результати та тенденції соціально-економічного розвитку попередніх періодів,  стан інфраструктури місцевих громад, та спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу, існуючих форм навчання і виховання, збереження мережі навчальних закладів на депресивних територіях відповідно до потреб територіальних громад в поєднанні з оптимізацією видатків.

Програма активно використовує нові підходи адміністративно-територіальної політики в Україні, спираючись на розширенням повноважень територіальних громад. Тому механізми реалізації та порядок фінансування програми базуються на тісній кооперації з органами місцевого самоврядування; та напрацьовує механізми залучення на утримання освіти району позабюджетних коштів, зокрема коштів територіальної громади.

Основними принципами соціального партнерства у фінансуванні цільових програм в освіті є:

 • дотримання норм законодавства;
 • повноважність представників сторін;
 • рівноправ’я у свободі вибору і обговорення питань, що становлять зміст договорів додаткового фінансування;
 • прояв доброї волі сторін під час прийняття зобов’язань;
 • систематичний контроль і відповідальність за виконання зобов’язань

Нормативно-правовою основою Програми є: Конституція України; закони України     „ Про освіту ”, „ Про загальну середню освіту ”, „ Про дошкільну освіту ”, „ Про позашкільну освіту ”, „ Про місцеве самоврядування в Україні ” .

Провідні принципи програми: партнерство  – консенсус з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін; участь і спільна власність  – взаємна довіра, спільна відповідальність, а також широка громадська підтримка; інтеграція – широка участь усіх зацікавлених сторін та забезпечення їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів.

Програма є логічним продовженням Програми розвитку освіти Сколівщини і являє собою комплекс взаємопов’язаних проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній  враховано суспільні потреби населення району щодо рівня освіти, вимоги європейських стандартів, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.

Структура документу «Програма співфінансування установ освіти Сколівського району у 2017 році»

Документ «Програма співфінансування установ освіти Сколівського району у 2017 році» (далі Програма) розроблена згідно з вимогами «Порядку розроблення обласних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання», затвердженого Розпорядженням голови облдержадміністрації від 15 жовтня 2012 року № 700/0/5-12 (надалі Порядок) і складається з п’ятьох розділів.

У розділі «Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма» визначені проблеми, які потребують вирішення. З цією метою здійснено аналіз проблем із збереження малокомплектної освітньої сфери Сколівщини.

У розділі «Мета та цілі програми» сформульована мета програми у зв’язку з  передумовами, проблемами та досягненнями у сфері освіти Сколівщини. Відповідно до мети програми визначені стратегічні шляхи для її досягнення (цілі програми).

У розділі «Ресурсне забезпечення програми»  наведені джерела фінансування, необхідні для виконання програми в цілому.

У розділі «Механізм реалізації та порядок фінансування Програми» подано механізм реалізації та порядку фінансування програми. Основним елементом пропонованого механізму актуалізація окремих проектів програми за напрямками, які актуалізовані самими користувачами освітніх послуг – місцевими громадами. Планується, що кожного року із врахуванням досягнутих результатів попереднього року та новими потребами громад. На 2017 рік заплановано продовження дії програми за такими пріоритетними напрямками, як Мережа загальноосвітніх навчальних закладів, Дошкільна освіта, Здоров’я учасників навчально-виховного процесу, Енергозбереження  в освітніх установах, Поновлення та збагачення  матеріально-технічної бази установ освіти .

У розділі «Координація та контроль за ходом виконання Програми» подано загальний опис механізму моніторингу та оцінювання програми, а деталізація заходів наводиться в описі цільового проекту 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Загальна ситуація

В умовах сьогодення в країні склалась ситуація, коли державний та місцеві бюджети не в змозі забезпечувати достатній рівень фінансуванням галузей соціальної сфери.  Тому виникають проблеми реформування галузей, залучення додаткових джерел фінансування, підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів. Одним із шляхів вирішення цих проблем є вдосконалення освітньої мережі та приведення її у відповідність із змінами у економічній та демографічній ситуації в регіонах. По-друге, протягом останнього часу має місце стійка тенденція до зростання частки видатків на освіту у загальному обсязі видатків місцевих бюджетів.

У 2017 році у зв’язку  з наявною проблемою функціонування та фінансування мережі закладів освіти району та доведеною необхідністю її реформування у відповідності до змін в економічній та демографічній ситуації  перед громадою Сколівщини постала потреба припинення діяльності майже всіх загальноосвітніх навчальних закладів І  ступеня та окремих загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів та І-ІІІ ступенів. Поряд зі зростанням частки видатків районного бюджету на освітню галузь у загальних видатках району гострою залишається проблема їх низької ефективності, що зумовлено існуванням великої кількості малокомплектних шкіл, низькою часткою капітальних видатків в освітній галузі. Також низька ефективність використання фінансових ресурсів у дошкільних закладах, що зумовлюється низькою середньорічною чисельністю перебування дітей в дошкільних установах

Високий динамізм розвитку суспільних процесів вимагає постійної модернізації матеріально технічної бази, широкого використання інформаційних технологій та інтерактивних засобів навчання, електронних посібників. Частка бюджетного фінансування таких потреб у загальних видатках на функціонування і розвиток сфери освіти суттєво недостаттня, оскільки основний обсяг видатків місцевих бюджетів на сферу освіти спрямовується на заробітну плату працівників та нарахування на неї, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, харчування учнів, тобто на першочергові поточні потреби.

Питання акумулювання додаткових фінансових ресурсів для розвитку навчального закладу є найскладнішим для малокомплектних шкіл (зокрема в сільській місцевості), які завжди відрізнялися від міських передусім своїм оточенням, рівнем оснащеності навчальних приміщень, соціальним станом родин, які виховують дітей, маючи для цього невеликі статки через низькі фінансові доходи, що пов’язано з обмеженістю ринку праці. Адже, якщо в місті в розвиток шкіл інвестують кошти і батьки, і приватний бізнес, то в селі такі можливості є вкрай обмеженими, що ще більше ускладнює ситуацію. Тому нагальним залишається завдання розширення джерел фінансового та матеріального забезпечення освітньої мережі за рахунок залучення сільських громад, самоврядних об’єднань, фінансово активних суб’єктів господарювання, меценатів, зокрема вихідців з цих сільських територій, до вирішення проблеми функціонування та фінансування навчальних закладів.

 Враховуючи численні звернення місцевих громад стосовно збереження даних установ освіти, та керуючись ст..28 (п.б) ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами і доповненнями від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР рекомендовано прийняти рішення об'єднання на договірних засадах коштів місцевого бюджету району та інших місцевих бюджетів органів самоврядування  для виконання спільних проектів фінансування малокомплектних навчальних закладів району, вирішення інших освітніх питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад

Мета програми та шляхи її досягнення

 Відповідно до  означених  вище передумов, проблем та досягнень у сфері освіти Сколівщини логічно постає мета програми

 • Створення дієвого механізму залучення коштів органів місцевого самоврядування для вирішення спільних проблем.
 • Сприяння вирішенню актуальних освітніх проблем громади шляхом часткової фінансової підтримки органами місцевого самоврядування, спрямованих на самоорганізацію населення та його активну участь у вирішенні проблем.
 • Забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти Сколівського району відповідно до потреб та запитів окремих територіальнихгромад щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує розвиток кожної дитини відповідно до державних стандартів на її території..
 • Активізація діяльності територіальних громад та громадських організацій району, мобілізації місцевих ресурсів задля збереження соціальної інфраструктури та підвищення рівня участі сільських, селищної, міських рад району, ініціативних груп у вирішенні проблем місцевих громад
 • Стимулювання господарського ставлення громади до спільного майна, його збереження і покращення через залучення коштів на підвищення фінансових можливостей освітніх установ

Відповідно до мети програми визначаються стратегічні шляхи для її досягнення (цілі програми).

Цілі програми

 • Забезпечення умов щодо виявлення джерел фінансування заходів з подолання проблемних питань освітньої галузі, залучення інвестиційта
 • Забезпечення оптимізації шкільної мережі, зокрема й через фінансову підтримку органами місцевого самоврядування, на депресивних територіях.
 • Приведення матеріально-технічної бази та навчального оснащення освітніх закладів до сучасних стандартів організації навчального середовища.
 • Організація раціонального енергос­поживання з мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище, обачливим використан­ням енергетичних ресурсів за розумного та до­статнього задоволення технологічних і побутових потреб освітніх установ.
 • Стимулювання професійного діалогу між освітянськими колективами та органами територіального управліннята громадами.
 • Підтримка ініціатив територіальних громад району, громадських організацій та ініціативних груп спрямованих на активізацію громадського сектору, розвиток навиків самоорганізації населення, залучення додаткових ресурсів для спільного вирішення соціальних проблем району, покращення соціальної інфраструктури населених пунктів та вирішення нагальних проблем громад.

Ресурсне забезпечення програми

Фінансування програми проводиться в межах асигнувань, затверджених рішенням про районний бюджет на 2017 рік, по загальному та спеціальному фондах в межах діючого бюджетного законодавства.

Основними джерелами фінансування є:
  Механізм реалізації та порядок фінансування програми 

Механізм реалізації програми та порядок її фінансування напрацьований фінансовим управлінням райдержадміністрації відповідно з чинним фінансовим законодавством (міжбюджетний трансферт).

Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється на основі моніторингу та оцінювання.

Мета моніторингу та оцінювання

Мета моніторингу та оцінювання – контроль за  процесом використання залучених коштів, оцінка ефективності їх використання, а також відповідність процесу визначеним завданням програми.

Звіт про результати реалізації програми заслуховується сесією Сколівської районної ради.

Звіт про результати реалізації програми повинен давати оцінку ефективності використання залучених коштів. На підставі результатів оцінювання виробляються рекомендації щодо доцільності продовження виконання заходів співфінансування окремих установ освіти, включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання, які враховуються під час підготовки плану заходів проектів на наступний рік.

Після погодження на засіданні постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, молоді та спорту, історичної пам’яті та співпраці з засобами масової інформації Сколівської районної ради

 за результатами поточного року пропоновані зміни виносяться на сесію районної  ради для ухвалення нової програми на наступний рік.

Механізм моніторингу та оцінювання

Відповідальним за  проведення моніторингу і оцінки реалізації програми визначається фінансове управління райдержадміністрації.

Моніторинг та оцінку діяльності програми також постійно здійснюватимуть комісія з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, молоді та спорту, історичної пам’яті та співпраці з засобами масової інформації районної ради, органи місцевого самоврядування, громади.

Оцінка та моніторинг виконання програми проводиться на підставі даних усіх суб’єктів освітнього процесу, а також інституцій причетних до освітнього процесу – органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, громадськості у строки, встановлені рішенням Сколівської районної ради.

Моніторинг та оцінювання будуть проводитись по закінченні навчального року з урахуванням результатів поточної діяльності та фінансових ресурсів.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора